Jump to content
Sign in to follow this  
Even Ganja

Loven som sier nei.

Recommended Posts

Even Ganja

For spesielt interesserte, legger jeg her inn hele makkverket av en misbrukt lov. Dette er hvorfor de mener Cannabis er forbudt:

Kap. VIII. Narkotika m.v.

§ 22. Kongen fastsetter hvilke stoffer, droger eller preparater (narkotika m.v.) som skal komme inn under bestemmelsene i dette kapittel og gir forskrifter om tilvirkning, omsetning (salg, kjøp, annen overdragelse og mellommannsvirksomhet), innførsel, utførsel, gjennomførsel (transitt), utlevering, forsendelse og oppbevaring av disse, samt om dyrking av vekster som skal nyttes til fremstilling av slike varer.

       I forskriftene kan inntas forbud mot tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel og gjennomførsel av visse narkotika m.v. Forskriftene skal gjelde også for frihavner, frilager og transittopplag.

§ 23. Tilvirkning av narkotika m.v. må bare foregå i den utstrekning det er uttrykkelig fastsatt i tillatelse etter § 12. 

( Kap. V. Tilvirkning og import av legemidler.

Overskriften endret ved lov 20 des 1996 nr. 109.

§ 12. Med tilvirkning menes fremstilling, pakking, ompakking, etikettering, ometikettering og frigivelse av legemidler, samt de nødvendige kontroller i forbindelse med disse aktiviteter.

       Tilvirkning må ikke skje uten godkjenning fra departementet.

       For apotek følger godkjenningen av særskilt tilvirkertillatelse gitt i medhold av apotekloven.

       Departementet kan i forskrift bl.a. stille krav til produksjons- og kontrollansvarliges faglige kvalifikasjoner. I forskriften kan det også stilles krav til lokaler, utstyr m.v.

       Godkjenning etter 2. ledd kreves ikke for sykehus og andre helseinstitusjoner når det gjelder preparater som må tilberedes umiddelbart før bruk.

       Godkjenning kan gis betinget og tidsbegrenset og kan kalles tilbake dersom betingelsene for tillatelsen ikke oppfylles.

Endret ved lover 20 des 1996 nr. 109, 2 juni 2000 nr. 39 (i kraft 1 mars 2001 iflg. vedtak 4 sep 2000 nr. 894). )

Dersom ikke annet er bestemt i forskrifter, må innførsel, utførsel og gjennomførsel av narkotika m.v. bare skje etter særskilt tillatelse for hver gang og på de vilkår som er fastsatt i tillatelsen eller i forskrifter. Tillatelsen utstedes av den myndighet som Kongen bestemmer.

Omsetning, utlevering og forsendelse av narkotika m.v. er bare tillatt til medisinsk og vitenskapelig bruk i samsvar med gjeldende forskrifter.

Tilvirkere og selgere er pliktig til å gi de meldinger og opplysninger som departementet krever.

§ 24. Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika m.v. og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.

Slike midler må ikke anvendes til annet formål enn de er utlevert til, og må ikke uten lovlig hjemmel overdras til eller erverves av andre enn den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt til. Resept eller rekvisisjon må ikke overdras til eller erverves av andre enn den de er utstedt til.

§ 25. Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger om mulig misbruk av narkotika m.v. gis til Statens helsetilsyn.

Leger, tannleger, veterinærer, apotekere og apotekbestyrere, psykologer, edruelighetsnemnder og politiet er pliktig til på anmodning å gi Statens helsetilsyn opplysninger om bestemte personers mulige misbruk av narkotika m.v., eller om andre bestemt angitte tilfeller av misbruk eller overtredelse av bestemmelser i lov eller forskrifter om disse varer. I sak om straff eller inndragning p.g.a. overtredelse av slike bestemmelser kan retten uten hinder av straffeprosesslovens § 119 motta vitneprov om disse forhold.

Opplysninger om misbruk som er gitt til Statens helsetilsyn i henhold til denne paragraf, eller som det på annen måte har fått kjennskap til, kan uten hinder av taushetsplikt gis til leger, apotek, psykologer, edruelighetsnemnder og, dersom det foreligger mistanke om lovstridig handling, til politiet.

Endret ved lov 13 des 2002 nr. 78 (i kraft 1 jan 2003 iflg. res. 13 des 2002 nr. 1600).

Kap. VIII a. Stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer

Kapitlet tilføyd ved lov 19 des 1997 nr. 99.

§ 25a. Kongen kan gi forskrifter om at det kreves særskilt godkjenning for import, eksport, transitt, tilvirkning, mottak, besittelse, håndtering og omsetning av stoffer som kan brukes ved illegal fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer, for å hindre spredning av slike stoffer.

Kongen kan gi forskrifter om krav til innholdet i søknad om godkjenning for import, eksport, transitt, tilvirkning, mottak, besittelse, håndtering og omsetning av stoffene, til innholdet i dokumenter som vedrører handelen, om merking og om rapporteringsplikt til kontrollmyndigheten på området.

Kongen kan bestemme hvem som skal være kontrollmyndighet. Kontrollmyndigheten skal vurdere søknader om godkjenning og gjennomføre tilsyn.

Tilføyd ved lov 19 des 1997 nr. 99.

Kap. IX. Forskjellige bestemmelser.

§ 25b. Rett for helsepersonell og dyrehelsepersonell til å rekvirere reseptpliktige legemidler følger av særskilt lov. Departementet kan i forskrift bestemme at andre grupper kan få begrenset rett til å rekvirere reseptpliktige legemidler.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rekvirering av legemidler, herunder om utforming og utfylling av resept og rekvisisjonsblankett. Det kan også bestemmes at bestemte legemidler helt eller delvis skal unntas fra rekvireringsretten.

Tilføyd ved lov 2 juni 2000 nr. 39 (i kraft 1 mars 2001 iflg. vedtak 4 sep 2000 nr. 894).

§ 26. Kongen gir forskrifter om hva som skal regnes som sprit, brennevin og vin til medisinsk bruk, og om salg og utlevering av slik vare.

I forskriftene kan fastsettes alminnelige innskrenkninger i legers, tannlegers og veterinærers adgang til å rekvirere sprit, brennevin og vin til medisinsk bruk.

Departementet kan innskrenke et apoteks adgang til å kjøpe sprit, brennevin og vin til medisinsk bruk, hvis det er skjellig grunn til å anta at det foregår misbruk ved utlevering eller anvendelse av slike varer ved apoteket.

Endret ved lov 2 juni 2000 nr. 39 (i kraft 1 mars 2001 iflg. vedtak 4 sep 2000 nr. 894).

§ 27. Kongen kan bestemme at vare som ikke regnes som legemiddel etter denne lov, men som selges til spesielt medisinsk bruk, eller til annet særlig bruk i helse- og sykepleie, skal være undergitt særskilt kontroll, for å sikre at varen svarer til de krav som må stilles av hensyn til liv og helse.

Forskrifter om kontrollen gis av Kongen. I forskriftene kan bl.a. fastsettes regler om hvilke krav varen skal fylle, om godkjenning av varen og av tilvirkere og selgere og om tilsyn med tilvirkning og omsetning. Det kan i forskriftene fastsettes avgifter for å dekke utgiftene ved godkjenning, kontroll, undersøkelser m.v.

§ 28.Departementet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne lov og bestemmelser gitt med hjemmel i denne lov overholdes.

Departementet kan kreve å få utlevert de oppgaver og opplysninger som er nødvendige for å ivareta tilsynet og foreta de nødvendige kontroller av virksomheter, produksjon og omsetning m.v. som berøres av denne lov. Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for tilsynet.

Departementet kan i forbindelse med tilsynet kostnadsfritt ta ut eller kreve utlevert prøver av legemidler og prøver av stoffer som er brukt under tilvirkning av legemidler hos de virksomheter som berøres av denne lov.

Departementet kan gi pålegg om retting dersom bestemmelser i denne lov eller bestemmelser gitt med hjemmel i denne lov, ikke overholdes. Pålegget rettes til den ansvarlige for virksomheten.

Dersom frist for oppfyllelse av pålegg oversittes kan departementet ilegge adressaten for pålegget tvangsgebyr i form av engangsgebyr eller løpende dagsgebyr. Tvangsgebyrets størrelse fastsettes under hensyn til hvor viktig det er at pålegget blir gjennomført og hvilke kostnader det anses å medføre. Pålegg om tvangsgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om fastsettelse og beregning av tvangsgebyr.

Er det tvil om en vare som skal innføres eller bringes i handelen, inneholder stoff som kommer inn under denne lov, kan departementet forlange at tilvirkeren eller importøren gir opplysning om innholdsstoffene i den utstrekning dette er nødvendig for å avgjøre spørsmålet.

Departementet kan forby innførsel eller salg inntil opplysningene er gitt.

Endret ved lov 20 des 1996 nr. 109.

§ 29. Den som har legemidler i sin besittelse plikter å oppbevare dem forsvarlig.

§ 30. Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven får kjennskap til drifts- eller forretningshemmelighet skal med de begrensninger som følger av hans gjøremål etter loven, tie med det han slik får vite. Ingen må i ervervsvirksomhet gjøre bruk av det han slik får vite. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har sluttet i stillingen eller vervet. Departementet kan samtykke i unntak fra taushetsplikt etter denne bestemmelse når sterke samfunnsmessige hensyn taler for at opplysningene gis. Taushetsplikten skal likevel ikke være til hinder for utveksling av informasjon (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret. Forvaltningslovens §§ 13-13e gjelder ikke.

Endret ved lov 6 juni 1997 nr. 35 (i kraft 1 nov 1997).

Kap. X. Straff. Inndragning.

§ 31. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler.

Besittelse og bruk av narkotika m.v., jfr. § 24, første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Dersom den straffbare handling gjelder overdragelse av legemiddel som ikke regnes som narkotika og det foreligger særlig skjerpende omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel i inntil 2 år, eller begge deler.

Medvirkning straffes på samme måte. Forsøk straffes som fullbyrdet overtredelse.

§ 32. Departementet bestemmer hva som skal gjøres med inndratte legemidler.

Departementet bestemmer også hva som skal gjøres med narkotika m.v. som er å regne som hittegods.

Kap. XI. Ikrafttredelse. Endringer i andre lover.

§ 33. Loven trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft for Norge.

Fra den tid loven trer i kraft, oppheves lov av 20. juni 1964 nr. 5 om legemidler m.v.

Fra samme tidspunkt gjøres følgende endringer i andre lover: - - -

--------------------------------------------------------------------------------

Databasen sist oppdatert 2. nov 2004.

Den er noe udefinerbar den siste setningen der, men det er nå slik det står skrevet.

Kan DU si meg hvorfor Cannabis er forbudt?

-ganja, forbuden frukt.

Share this post


Link to post
S. Måke

§ 25. Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger om mulig misbruk av narkotika m.v. gis til Statens helsetilsyn.

Leger, tannleger, veterinærer, apotekere og apotekbestyrere, psykologer, edruelighetsnemnder og politiet er pliktig til på anmodning å gi Statens helsetilsyn opplysninger om bestemte personers mulige misbruk av narkotika m.v., eller om andre bestemt angitte tilfeller av misbruk eller overtredelse av bestemmelser i lov eller forskrifter om disse varer. I sak om straff eller inndragning p.g.a. overtredelse av slike bestemmelser kan retten uten hinder av straffeprosesslovens § 119 motta vitneprov om disse forhold.

Opplysninger om misbruk som er gitt til Statens helsetilsyn i henhold til denne paragraf, eller som det på annen måte har fått kjennskap til, kan uten hinder av taushetsplikt gis til leger, apotek, psykologer, edruelighetsnemnder og, dersom det foreligger mistanke om lovstridig handling, til politiet.

Endret ved lov 13 des 2002 nr. 78 (i kraft 1 jan 2003 iflg. res. 13 des 2002 nr. 1600).

dette skremte meg! Jeg har fortalt legen min at jeg fyrer feite og vi prater alltid om det når jeg er innom for et eller annet - men forutsetningen for at jeg valgte å si noe om det til henne var jo nettopp hennes taushetsplikt! :(

Er det virkelig sånn at jeg ikke kan si til legen min at jeg røyker bomber uten å risikere at hun tyster videre, men hvis jeg forteller henne at jeg har drept en kar, så kan hun ikke si en dritt? :rolleyes:

Share this post


Link to post
Superhaze

Tror neppe dette gjelder folk som fyrer seg "noen feite" i ny og ne... Derimot hvis det er sansynlig at du f.eks. driver ulovlig produksjon/import av tunge stoffer og legen din har mistanke om dette pga. samtaler du har hatt med han/henne så kan legen gi disse opplysningene videre til der polizei...

NB! Har ikke peiling på dette altså, bare tipping, men lover må tolkes :rolleyes:

Share this post


Link to post
eRk

Det er individuelt om legen markere deg på systemene.

Kjenner selv en person som ble markert som bruker/misbruker av noe i gruppen cannabis/"andre stoffer(harde) husker ikke hvilkne", pga. Personen brukte Cannabis.

Sto ikke noe om hvilket stoff, men bare gruppen det lå i.

Så selv om personen bare brukte Cannabis, så kunne det være hardere stoffer også det så ut som personen brukte,

vagt.

eRk.

Share this post


Link to post
Even Ganja

Mh.

Det var et tema på forrige forumet, at legene ikke lenger har taushetsplikt til ditt bruk av Cannabis.

Allikevel er det endel leger som vet hva Cannabis er, og ikke synes det er noe å informere uvedkommende om.

Om man må diskutere Cannabis med noen, kan det være smart å finne ut litt mer om hva personen har til innstilling på Cannabis.

I første rekke er det beste å ta diskusjonen her. Vi vet sikkert mer om Cannabis enn legene. Vi er ihvertfall ikke styrt av deres regelverk og annen frivillig tvang.

Cannabis ér ulovlig. Viktig å huske, og viktig å bekjempe.

-ganja+

Share this post


Link to post
S. Måke
Cannabis ér ulovlig. Viktig å huske, og viktig å bekjempe.

-ganja+

Du får sagt det :)

Share this post


Link to post
Polle

Cannabis er vel ulovlig fordi regjering\storting har bestemt det...med kongens velsignelse. Enkelt og greit!

Share this post


Link to post
Superhaze

Du ser jo at kongen har tatt seg ei bønne på en av de regatta seilasene sine... internasjonalt farvann... ;)

Nå kan jo Mette-Marit gi en ny versjon på narkotika-misbruk og hasj-røyking til kongen hvis det faktisk er slik at han aldri har gjort det.. ingenting som litt "in-side" informasjon :D

Share this post


Link to post
kharon

denne paragraf 25 var svært interessang ettersom den sier tvert imot gjeldende taushetsplikt for helsepersonell (i mine øyne).

plukker frem llov om helsepersonells yrkesutøvelse fra lovdata (side: http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-002.html#12 )

der paragraf 12 sier:

"§ 12. Undersøkelser i forbindelse med straffbare forhold

       Lege, sykepleier eller bioingeniør skal etter anmodning fra politiet ta blodprøve eller foreta lignende undersøkelse av personer som er mistenkt for straffbart forhold under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel når dette er hjemlet i lov og kan skje uten fare.

       Lege skal etter anmodning fra påtalemyndigheten foreta kroppslig undersøkelse av mistenkte i straffesak når slik undersøkelse er besluttet etter straffeprosessloven § 157. Videre skal lege etter anmodning fra kriminalomsorgen foreta kroppslig undersøkelse av en innsatt i fengselsanstalt når slik undersøkelse er besluttet etter reglene i straffegjennomføringsloven § 29.

       Lege, sykepleier eller bioingeniør har ingen plikt til å foreta undersøkelser etter første og annet ledd av:

1. ektefelle, samboer, registrert partner, forlovede eller av slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken eller like nær besvogrede. Likt med slektskap regnes adoptiv- og fosterforhold.

2. person som helsepersonellet har til behandling.

       Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten til å foreta undersøkelser etter denne paragrafen, og herunder fastsette bestemmelser om begrensninger i plikten og om fritak.

Endret ved lov 20 juni 2003 nr. 45 (i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712). "

dette er dog etter anmodning fra politi.

hopper over på taushetsplikten:

om helsepersonell: http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-005.html

"§ 21. Hovedregel om taushetsplikt

       Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. "

"§ 23. Begrensninger i taushetsplikten

       Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for:

1. at opplysninger gis den som fra før er kjent med opplysningene,

2. at opplysninger gis når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold,

3. at opplysninger gis videre når behovet for beskyttelse må anses ivaretatt ved at individualiserende kjennetegn er utelatt,

4. at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre eller

5. at opplysningene gis videre etter regler fastsatt i lov eller i medhold av lov når det er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt at taushetsplikt ikke skal gjelde. "

Om opplysningsplikt: http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-006.html

"§ 31. Opplysninger til nødetater

       Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. "

alvorlig skade er definert som alvorlig legemsbeskadelse, seksuelt misbruk, mord et.c.

over på lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger...

http://www.lovdata.no/all/tl-20010518-024-003.html

"§ 15. Taushetsplikt

       Enhver som behandler helseopplysninger etter denne lov, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13e og helsepersonelloven.

       Taushetsplikten etter første ledd gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, pseudonym, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted.

       Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 kan bare gis når det er nødvendig for å bidra til løsning av oppgaver etter loven her, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse. "

fy faen.... er jo så innathelvete så mange lover som kan gjelde her. men lover er en ting... hvordan utføres dette i praksis?

finner frem mitt kompendium og her er det desverre ingen referanser til lovparagrafer - men det er slik alle disse lovene fungerer i praksis:

taushetsplikten er i utgangspunktet total - vi har ikke anledning til å gi videre opplysninger om navn, sivilstatus, bosted, sykdommer, rusmiddelbruk et.c. til verken kollegaer som ikke er med på behandling av pasienten, familie, venner, pårørende eller politi.

om politi: "taushetsplikten gjelder i utgangspunktet også ovenfor politiet. Dersom en pasient forteller at han eller hun har begått et drap eller en alvorlig forbrytelse har du ikke lov til å politianmelde det. her har loven visse unntak:

man kan bryte taushetsplikten for å forhindre en alvorlig forbrytelse. Loven nevner drap, voldtekt, incest, ran og alvorlig legemsbeskadigelse. Hvis du ikke kan forhindre forbrytelsen gjelder taushetsplikten fortsatt, og du kan ikke bryte taushetsplikten for å forhindre mindre lovbrudd.

Unaturlige dødsfall skal meldes til politi.

Taushetspllikt kan oppheves hvis det kan forhindre at en uskyldig blir dømt."

ellers finnes det masse om, hvis, att og men... er vel en grunn for at det tar så lang tid for å bli jurist... anyway - dilemmaer ovenfor taushetsplikt er definitivt den vanskeligste etiske delen som jeg har vært borti innen helse. av og til er det bare småtterier og definisjoner som avgjør om ett tilfelle går inn under taushetsplikten eller ikke.

dørum ville for ei stund siden at det skulle bli automatisk varsling til politiet om helsepersonell fikk vite om narkobruk, men dørum er kun sjef for ... hva faen er det han er sjef for? iallefall er han ikke helseminister. helse-norge gav dørum fingeren og han gikk slukøret bort fra forslaget sitt. grunnen til at det ikke er ønskelig for helsepersonell å bryte taushetsplikten ovenfor rusbruk er jo at da vil ikke folk komme til behandling - noe som vi gi mye større problemer for regjering, storting og samfunnet generellt sett med tanke på økonomiske og sosiale ressurser. å beholde tilliten til helsepersonell er viktigere enn å gi enkelte fy på fingeren.

om noen skulle bli anmelt pga noe de har sagt til legen sin (av typen "jeg røyker joints hele dagen, men kjører ikke bil og er ikke voldelig (dvs - ikke til potensiell skade for andre. kjøring i beruset tilstand er en ganske alvorlig ting og helsepersonell har rett til å bryte taushetsplikten når det gjelder planlagt kjøring i påvirket tilstand fordi man kan alvorlig skade seg selv og andre).") burde de anmelde legen og hyre advokat fort som faen. om man ikke har råd til advokat finnes det fri rettshjelp eller vg. rettferdighet skal ikke være avhengig av tykkelsen på lommeboka. loven slår tydeligvis begge veier her, så om man skulle få problemer bør man kjempe som faen for sin rett. hvorfor legge seg flat for en lov når en annen lov sier at lov nr. 1 blir feil?

at leger og helsepersonell kan ha noe personlig mot "narkiser" er jo ikke å komme bort i fra og de kan finne det for godt å kødde med folk de ser ned på. har hørt om tydelige overtramp av taushetsplikten av leger og de som har blitt kødda med har bare godtatt det. tror det er en slags "jeg er bare en annenrangs borger" tendens. fuck it! ressurssvake folk vil la seg tråkke på, men man er ikke ressurssvak bare fordi man røyker canna isteden for å drikke seg drita. ikke ha skyldfølelse for et alternativt valg av rusmidler og ikke la folk tråkke på dere. homofili har blitt mer eller mindre godtatt fordi homsene og lesbene nektet å la seg tråkke på. de visste at de ikke var annenrangs og nektet å la seg bli sykeliggjort. vær hard og stolt - cannafyring gjør oss ikke til dårlige mennesker selv om mange påstår det.

Share this post


Link to post
mr.ganja

fikk ikke lest alt ,men hvorfor er det lov til og plante valmuplanter????

Share this post


Link to post
kharon

fordi at det ikke er opiater i frøene og fordi blomstrene er så pene....

og fordi det allerede var bestilt inn så masse frø av papaver i 2002 at de så seg nødt til å legalisere opiumsvalmuer igjen. også var det så lett å kjøpe frø i dagligvaresjappa.

http://www.hushjemhage.no/hage/plant_form_imp.htm

skjønner ikke helt tegninga, jeg. la opiumsvalmuene være i fred fordi det var så lett å få tak i frø??? er ikke vanskelig å få tak i cannafrø da. ja, ja. dem om det

selv om man har lov til å dyrke valmuer betyr ikke det at man har lov til å risse frøkapselen!

Share this post


Link to post
Anarkisten
og fordi blomstrene er så pene...

Er jo cannabis og ? :red:

Share this post


Link to post
Greenthumb

Lenge leve monarkiet... Siden det hele tiden henvises til kongen, så finner jeg det bare naturlig å spørrre om kongen har noe form for juridisk eller annen relevant utdanning?

Share this post


Link to post
NorwegianBlue

Bare ett lite tips:

Ikke prat med din lege om cannabisbruk.

Om du vil eller må prate med ham/henne om det så si ihvertfall fra på forhånd at du IKKE vil ha det i journalen(om han går med på det), og kun om du får avklart at det er uproblematisk for ham/henne at du vil han/hun skal påberope seg taushetsplikten om han blir spurt om dette.

Det kan faktisk hende at du kommer i en trafikkulykke om noen år, blir invalidisert, kjører igjennom mølla til trygdeetaten, aetat, forsikringsselskap og eventuell retssak. Forsikringsselskapet og trygdeeetaten kommer da til å be deg fylle ut et skjema som gir dem rett til å innhente legejournalen din(Oooops....).

Selv om du ikke var rusa når du ble påkjørt bakfra mens bilen din stod stille, parkert, uten hjul på lecablokker av en blind mann i GTI vil forsikringsselskapet garantert bruke ditt 20 år gamle utsagn om cannabis til din lege lage problemer for deg. Logisk er det ikke, men de vil bruke det for alt det er verdt, og med de holdningene a4 saksbehandlere i Norge har er du dophue og sammfundsfiende nr1 og fortjener antakelig ingen erstatning.

Bare ett lite tips....

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×