Jump to content
SixIxIx

Ressurstråd for de som opplever beslag av førerkort grunnet cannabisbruk

Recommended Posts

SixIxIx

I disse dager er det mange som opplever å få beslaglagt førerkortet sitt grunnet cannabisbruk. Både jeg, og flere andre jeg har vært i kontakt med, har aldri vært i politiets søkelys før. Så lenge man innrømmer at man benytter seg av cannabis noen ganger i året, kan politiet ta sertifikatet ditt grunnet manglende edruelighet.

Jeg tenkte at denne tråden kan brukes til å dele informasjon som er relevant for de som opplever dette overgrepet fra politiets side. Samtidig kan folk dele sine historier her inne, og diskutere ting som har med emnet å gjøre.Jeg tenkte å starte med å dele noen linker og litt informasjon.

-Argumentet til politiet er at man er ruset i dager og uker etter at man har inntatt cannabis. Dette baserer de på at THC-metabolitter kan spores i urinen lenge etter inntaket. I det siste har de tonet ned denne retorikken noe, men slik jeg har forstått det er dette fortsatt argumentasjonen deres.Her er et oppslag som dokumenterer at dette er tilfelle:

8043388124_dc73f270e4_k.jpg

Som de fleste vet er det snakk om inaktive metabolitter, selv om politiet påstår det motsatte når de argumenterer med at "hasj sitter i kroppen i lang tid, og per definisjon er man derfor ikke edruelig". Folkehelseinstituttet opplyser selv på sine sider at THC-metabolitten som spores er inaktiv.

http://www.fhi.no/tjenester/rettsmedisin/spyttprover

Inntak av cannabis kan påvises i urin fordi man her finner det inaktive omdannelsesproduktet tetrahydrocannabinolsyre (THC-syre). THC-syre har lang påvisningstid i urin. Hos personer som bruker cannabis jevnlig, kan THC-syre påvises i urin i flere uker etter avsluttet inntak. I spytt måles derimot THC - som er et psykoaktivt stoff. THC påvises over en kortere periode i spytt enn THC-syre i urin. Hvis THC påvises i spytt, tyder det derfor på at personen nylig har inntatt cannabis.

-Justis- og Politidepartementet utarbeidet et dokument kalt Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd. I dette dokumentet har de sett nærmere på definisjonene bruk, problematisk bruk og avhengiget. Se punkt 2.2.

-Anita Nyholt har tatt opp det hun kaller "metabolittmyten" på bloggen sin. Hun har også et innlegg om "cannabis og grenseverdier i trafikken". Begge er interessant lesning for alle cannabisnytere som har sertifikat. Les også det som står i kommentarfeltene.

-Irene Kjenes på Politihøyskolen har skrevet en bacheloroppgave om dette å benytte paragraf 15 i veitrafikkloven for å inndra førerkortet grunnet rusbruk. Denne er skrevet med et litt kritisk blikk på bruken av denne paragrafen. Send gjerne denne til advokaten din om du havner i denne situasjonen. Veldig nyttig!

-Man får ikke nødvendigvis beslaglagt førerkortet når man kjører i THC-rus. Link til avisartikkel

Da er det ironisk at vi skal få beslaglagt førerkortet når vi ikke har kjørt i ruset tilstand. Kanskje greit å dra frem i en eventuell rettssak, nå som likhet for loven og krav til rettferdig rettergang er blitt en del av grunnloven? (se under "fakta om grunnlovsendringer)

-Artikkel fra Gudbrandsdølen Dagningen som omtaler beslag av førerkort pga cannabisbruk. Her påstår lensmannen at det er rettspraksis for å gjøre dette. Jeg har også ved en tidligere anledning sett politiet påstå at høyesterett har fastslått dette, noe jeg ikke tror på helt uten videre.

-I artikkelen over dras det frem at Møre og Romsdal er gode på å inndra førerkort fra cannabisbrukere. Det viser seg at de nå har kjørt et rusprosjekt hvor dette har vært et fokus. Dette prosjektet har

"vakt begeistring og anerkjennelse på statlig hold."

Jeg er litt opptatt om dagen, men jeg skal prøve å følge opp denne tråden så godt jeg kan (beklager at den ble litt rotete). I mellomtiden oppfordrer jeg alle til å dele informasjon de sitter på som kan hjelpe i andre situasjon.

Edited by SixIxIx
  • Like 8

Share this post


Link to post
onto

Førte klagen frem til positivt vedtak for din del?

jeg har brukt det advokat byrået i min klage men har ikke ført frem for meg men jeg har sendt all info jeg har hatt angående temaet så han kan bistå andre bedre dette fantes ikke på deres web side før jeg hadde noe med de å gjøre så det er jo ett gått tegn han har mottatt og gjennomgått det input jeg har videre formidlet og et godt utgangs punkt er jo en advokat som mener du har rett.

hadde tenkt å unngå å kommentere men nå er det gjort

Edited by zub0

Share this post


Link to post
Krung

Jeg har ikke fått svar på klagen min ennå. Skal gi beskjed når jeg får svar.

Share this post


Link to post
Sørumsand

Har en klage inne jeg også. Ifølge advokaten tar politiet seg god tid med å behandle slike klager...

Share this post


Link to post
SaintSativa

Ser dette er et økende problem.. Så økende at jeg vurderer at om den dagen skulle komme, hvor jeg evnt skulle blitt tatt.. Så tror jeg ikke jeg vil velge å si at det er til mitt eget bruk. Heller at jeg dyrker til en venn med kreft eller lignende.

Share this post


Link to post
bødda

Hei, denne praksisen er i strid med grunnloven §98. Når edruelighet skal vurderes må dette sammenlignes med alkohol. Det kreves derfor mer enn en joint i ny og ne. En annen ting er at hvis det på grunnlag av at man røyker en joint i ny og ne blir fastslått at man har et rusproblem, så er dette en æreskrenkelse. Å fremsette en usann og stigmatiserende påstand mot noen kommer inn under injurielovgivninge, og kan straffes med fengsel i inntil 6 mnd. Mitt forslag til alle dere som er fratatt lappen på grunnlag av et moderat forbruk av cannabis og som blir karakterisert som at du har et rusproblem, eller at man ikke er edruelig, melder saken til spesialenheten for politisaker. Politiet må da føre bevis for sine påstander, eller risikere å bli dømt.

Dette vil i neste omgang gjøre politiet litt mer forsiktige før de i brevsform fremsetter injurierende påstander!

Det koster ingenting å anmelde politiet.

Edited by bødda
  • Like 3

Share this post


Link to post
Snabel

§98 i grunnloven skal sikre lik behandling for like forhold. Bruk av cannabis er ikke det samme som bruk av alkohol. For å bruke din logikk så er det grunnlovstridig å bruke heroin fordi alkohol er lov. Eller at jeg kan bruke vold fordi politiet kan bruke vold. Dette er en total misforståelse av hva §96 skal sikre deg mot. Denne skal sikre at vi ikke har en adel, som er unntatt straffeforfølgelse, i saker hvor vanlige folk blir dømt.

  • Like 2

Share this post


Link to post
GloBoiD

Vel da har jeg fått svar på hvor lenge jeg må ha førerkortet på dispensasjon før jeg kan få det med vanlig gyldighetstid.. Ikke veldig oppløftende, men helsekravene regnes ikke som oppfyllt før det har gått 3-5 år altså så har jeg igjen 2-4 år før jeg er ferdig med fylkeslegen. Helt sykt mtp at jeg jo aldri har hatt en rusmiddellidelse. Vurderer sterkt å flykte fra Norge til et litt mer tolerant land.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Snabel

Det stemmer godt med retningslinjene hvis det er fastslått at du er rusmiddelavhengig eller har et skadelig forbruk. Men er dette noe politiet har avgjort eller er det noe en domstol har avgjort?

Share this post


Link to post
SixIxIx

Jeg fikk et tips fra en bruker her inne, som fikk tilbake lappen ved å gjøre dette: Søk til fylkesmannen (ikke fylkeslegen) om dispensasjon fra helsekravene man må oppfylle for å ha førerkort. Da _kan_ man få tilbake førerkorte på disp, mens man fortsetter å bevise at man er edruelig ved å levere urinprøver. Da tar man avgjørelsen ut av hendene på politiet, noe som er en fordel.

Noen utdrag fra linken over, Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker

Dette er noe alle i denne situasjonen bør sette seg inn i.

2.3.3 Klage på inndragningsvedtaket.

Når førerkortinnehaveren er uenig i inndragningsvedtaket, kan dette klages inn for Politidirektoratet. Klagen sendes det politidistriktet som har fattet inndragnings - vedtaket, og må redegjøre for hvorfor vedkommende mener at helsekravene likevel er oppfylt. Nye opplysninger herunder eventuelle nye legeattester vedlegges. Politiet

skal så sende klagen til fylkesmannen og be om at saken blir vurdert på nytt. Hvis fylkesmannen opprettholder sin tilrådning, sendes de dokumentene som er lagt til grunn, over til politiet. Klagen sendes så med politiets redegjørelse over til Politidirektoratet. Etter avtale mellom de to direktoratene vurderer Helsedirektoratet om vedkommende fylte helsekravene på meldings - og inndragningstidspunktet, og avgir uttalelse om dette til Politidirektoratet som fatter den endelige avgjørelsen på klagen.

Som nevnt i punkt 2.3.2, vil det være mest hensiktsmessig at vedkommende med en gang søker fylkesmannen om dispensasjon i stedet for å klage på politiets vedtak. Ved en dispensasjonssøknad vil fylkesmannen alltid først vurdere om helsekravene er oppfylt før han vurderer om det likevel kan gis dispensasjon fra ikke oppfylte helsekrav. Noen velger imidlertid å bruke den formelle klageadgangen fordi de mener at de fyller helsekravene og derfor er uenige i grunnlaget for inndragningen

3 Dispensasjons - og evt. klagesaker

Forvaltningslovens regler for bl.a. saksbehandling og vedtak må overholdes. Saksbehandlingen skal være forsvarlig. Det skal foretas en konkret og individuell, helhetlig vurdering av saken. Det må ikke gis inntrykk av overflatisk, summarisk vurdering. Saken har ofte stor betydning for den det gjelder. Søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav fremmes for fylkesmannen, som fatter vedtak i samsvar med forvaltningsloven, førerkortforskriften og disse retningslinjer. Dispensasjon kan kun gis når søkeren, til tross for at vedkommende ikke oppfyller et eller flere av helsekravene, vurderes å kunne kjøre sikkert, jf. førerkortforskriftens vedlegg 1 § 1, første ledd. Etter vedlegg 1 § 6, første ledd kan dispensasjon gis i særlige tilfeller. Det er et særlig tilfelle hvis det kan godtgjøres at søkerens sykdom/tilstand ikke medfører den risiko for trafikksikkerheten som forskriften legger til grunn for den generelle regel. Det må som regel også foreligge et særlig behov for dispensasjon, men kravet til behovets styrke avtar ved tilstander med lav risiko, jf. pkt. 3.1 nedenfor. Når risikoen anses minimal, skal dispensasjon ikke nektes på grunnlag av behovsvurdering.

17.3 Rusmiddellidelse i førerkortsammenheng

Med skadelig bruk, mener vi en bruk som mer varig reduserer vedkommendes årvåkenhet og kjøreevne. Noen personer med rusmiddellidelse har perioder med og perioder uten skadelig bruk. Ved rusmiddelavhengighet og/ eller skadelig bruk av rusmidler vil helsekravene ikke være oppfylt. Det må i meldinger og attester redegjøres nøye for hvordan rusmiddelbruken arter seg, og om vedkommende kan være varig helsesvekket. En periodevis skadelig bruk kan ha sammenheng med en psykisk lidelse, se kap. 13.

Ved et høyt forbruk, men der en er i tvil om det er en skadelig bruk, kan det ses an i opptil 6 måneder før det gis melding. På den måten kan nødvendig utredning foretas, mens føreren har en sjanse til å redusere forbruket.

17.3.2 Bruk av illegale rusmidler

Hvis illegale rusmidler inntas før eller under kjøring, er vegtrafikklovens krav ikke oppfylt. Hvis det foreligger en hyppig bruk av illegale rusmidler,er kjøreevnen påvirket hele tiden, og helsekravene ikke oppfylt. Hvis de inntas sporadisk i små mengder og ikke i forbindelse med kjøring, vil dette ikke omfattes av forskriftens vedlegg 1 § 2 nr. 5.

17.5 Dispensasjonspraksis

Dispensasjon for de lavere førerkortklassene A, B, M, S og T (gruppe 1) kan gis når alkohol - , stoff - eller medikamentfrihet er dokumentert over en lengre periode (normalt 1 år, minst 6 måneder), og søkeren har forpliktet seg til og vist at han kan gjennomføre deltakelse i oppfølgende behandling/kontroller. Krav til observasjonsperiode uten skadelig rusmiddelbruk avhenger av øvrige holdepunkter for at søker vil holde seg fri for skadelig bruk, belyst av opplysninger om tidligere misbrukshistorie, grad av etterlevelse av kontrollopplegg, hvor tett og betryggende kontrollopplegget er, og yrkesmessig/sosialt nettverk.

Som det kommer frem i posten over skal klagene du sender inn til politiet videresendes til fylkesmannen. Dette skjedde aldri med mine klager, og vil være noe jeg trekker frem i den videre saksgangen. I dokumentet rådes man også til å søke om dispensasjon hos fylkesmannen fremfor å klage på politiets vedtak.

Det står også at det skal foretas en konkret, helhetlig og individuell behandling av saken. For meg virker det som om politiet sender ut like brev til alle dette gjelder, hvor det kun er de individuelle innrømmelsene hver person har gjort i forhold til bruk som varierer. Ellers er det mange gode poenger i utdragene jeg har sakset inn i quoten ovenfor. Tenk nøye over hvordan disse kan brukes i din sak, del gjerne de gjerne med advokaten din. Har du ikke advokat bør du anskaffe en snarest.

Edited by SixIxIx

Share this post


Link to post
SixIxIx

Ellers kan jeg nevne at hørt om flere som har fått tilbake sertifikatet når de har klagd til politiet, bl.a fordi de sa de trengte lappen i forbindelse med jobb. Merkelig hvordan dette skal praktiseres ulikt i de forskjellige politidistriktene, noe som kan være et godt poeng å fremheve i en klage.

Share this post


Link to post
bødda

Det er opplagt at denne praksisen er ulovlig, § 34 i veitrafikkloven handler om trafikksikkerhet. Jeg er overbevist om at dem som trekkker dette for retten får medhold, så sant man ikke har innrømmet at man har rusproblemer, eller andre forhold tyder på det. Jeg foreslår derfor at alle som leser dette allerede nå begynner å tenke på et massesøksmål mot staten. Å bli fratatt sertifikatet har en kostnad for de fleste her. Det går jo an å gi sin tilslutning til dette her som et svar til meg , så kan vi komme tilbake til det senere. Jeg kommer i alle fall til å ta min sak til høyesterett om nødvendig.

Share this post


Link to post
bødda

§98 i grunnloven skal sikre lik behandling for like forhold. Bruk av cannabis er ikke det samme som bruk av alkohol. For å bruke din logikk så er det grunnlovstridig å bruke heroin fordi alkohol er lov. Eller at jeg kan bruke vold fordi politiet kan bruke vold. Dette er en total misforståelse av hva §96 skal sikre deg mot. Denne skal sikre at vi ikke har en adel, som er unntatt straffeforfølgelse, i saker hvor vanlige folk blir dømt.

Jeg mener ikke å si at man kan kreve sertifikatet tilbake med §98 i grunnloven. Det jeg sier er at praksisen er i strid med gunnloven. Uforholdsmessig forskjellsbehandling er et grunnprinsipp som skal følges. Jeg påpeker at det ikke følges her. Å skape bevissthet rundt det faktum at lover og forskrifter ikke harmonerer med grunnloven kan på sikt få de ansvarlige til å kikke nærmere på dette. Forskjellsbehandling er forskjellsbehandling uansett hva det gjelder. Der står da ikke at noe er untatt fra loven.

Share this post


Link to post
kjetil

Så om en Politi drikker alkohol mer enn tre ganger pr år,så bør vedkommende miste lappen? Om det er likhet for loven,så bør det være konsekvensen.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Snabel

For å ta den lange, kjedelige forklaringen. Da Norge skulle vedta sin grunnlov i 1814 måtte vi se til utlandet for hvordan den skulle utformes. Den franske og amerikanske grunnloven ble brukt som utgangspunkt og franskmennene hadde revolusjonert i mot den forskjellen som var mellom folk, adel og kongehus. Kongefamilien fikk hodene avkappet, adelen sine privilegier strippet. Den nye vinen var "Liberté, égalité, fraternité, Frihet, brorskap og likhet for loven.

Norge hadde gjennom 400-års natten med Danmark fått utradert sin adel, og ville ikke i 1814 ha noen adel med privilegier basert på slekskap. Grunnlovsfedrene skrev i den første grunnloven (§23, endret senere) ingen personlige, eller blandede, arvelige forrettigheter «maa tilstaaes Nogen for Eftertiden". Men adelen besto ettersom loven bare forbød overføringer av titler (gjennom arv). Nye adelstitler kunne heller ikke lages (§108)

I 1821 vedtok Stortinget, mot Kongens ønske, en lov som endelig opphevet alle adelige titler og privilegier, med det forbehold at enkelte rettigheter først skulle falle bort når dalevende innehaver døde. Man var dermed sikret at man ikke hadde en samfunnsklasse som ut fra slektskap hadde forretter og privilegier i landet. Men det var først nå i 2014 teksten fikk ordlyden: Alle er like for loven. (§98)

Dette med adelen, samt menneskerettighetene som kom mye senere enn 1814, er grunnen til at vi har denne paragrafen i grunnloven. Uten å forstå hvorfor paragrafen er der vil man heller ikke forstå hva den innebærer. Å gå høyt ut med grunnloven i hånd, og slå i bordet til jurister, politifolk og politikere uten å forstå hva den innebærer tjener ikke legaliseringskampen. Hvis man skal komme noen vei må det argumenteres fornuftig.

Som tidligere nevnt; Denne loven skal sikre deg samme behandling i retten som en politiker, eller hvem som helst. Hvis jeg mister lappen av å røyke en joint tre ganger i året, så skal også en politimann miste lappen hvis han røyker en joint tre ganger i året. Hvis jeg skal miste lappen ved en promille på 0,2 så gjelder det også politifolk. Men å sammenligne de rusmidlene er tåpelig. De er begge rusmidler, men klassifiseres forskjellig i henhold til hva det norske folk har gitt norske politikere makt og mandat til å gjøre til lov. Dermed er det ihht. norsk lov å forskjellsbehandle rusmidler, både hva gjelder legalitet og straff. Paragrafen refererer dessuten til borgere, og ikke rusmidler når det snakkes om likhet.

Men over til topic; Dere som har blitt fratatt lappen, har dere fått prøvd saken deres i rettsystemet? Dvs. at dere har blitt fratatt lappen av en dommer, ikke av en politimyndighet.

Ellers anbefaler jeg alle spesielt interesserte å lese denne avhandlingen om emnet: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/161276/bachelor_Kjenes.pdf

Share this post


Link to post
SixIxIx

Såvidt jeg vet er det ingen som har fått prøvd disse avgjørelsene i retten enda. Jeg antar det kommer til å komme snart, da det er flere og flere som opplever dette, og det har blitt litt oppmerksomhet rundt det. Bacheloroppgaven ligger forøvrig i første post :)

Share this post


Link to post
kjetil

For å ta den lange, kjedelige forklaringen. Da Norge skulle vedta sin grunnlov i 1814 måtte vi se til utlandet for hvordan den skulle utformes. Den franske og amerikanske grunnloven ble brukt som utgangspunkt og franskmennene hadde revolusjonert i mot den forskjellen som var mellom folk, adel og kongehus. Kongefamilien fikk hodene avkappet, adelen sine privilegier strippet. Den nye vinen var "Liberté, égalité, fraternité, Frihet, brorskap og likhet for loven.

Norge hadde gjennom 400-års natten med Danmark fått utradert sin adel, og ville ikke i 1814 ha noen adel med privilegier basert på slekskap. Grunnlovsfedrene skrev i den første grunnloven (§23, endret senere) ingen personlige, eller blandede, arvelige forrettigheter «maa tilstaaes Nogen for Eftertiden". Men adelen besto ettersom loven bare forbød overføringer av titler (gjennom arv). Nye adelstitler kunne heller ikke lages (§108)

I 1821 vedtok Stortinget, mot Kongens ønske, en lov som endelig opphevet alle adelige titler og privilegier, med det forbehold at enkelte rettigheter først skulle falle bort når dalevende innehaver døde. Man var dermed sikret at man ikke hadde en samfunnsklasse som ut fra slektskap hadde forretter og privilegier i landet. Men det var først nå i 2014 teksten fikk ordlyden: Alle er like for loven. (§98)

Dette med adelen, samt menneskerettighetene som kom mye senere enn 1814, er grunnen til at vi har denne paragrafen i grunnloven. Uten å forstå hvorfor paragrafen er der vil man heller ikke forstå hva den innebærer. Å gå høyt ut med grunnloven i hånd, og slå i bordet til jurister, politifolk og politikere uten å forstå hva den innebærer tjener ikke legaliseringskampen. Hvis man skal komme noen vei må det argumenteres fornuftig.

Som tidligere nevnt; Denne loven skal sikre deg samme behandling i retten som en politiker, eller hvem som helst. Hvis jeg mister lappen av å røyke en joint tre ganger i året, så skal også en politimann miste lappen hvis han røyker en joint tre ganger i året. Hvis jeg skal miste lappen ved en promille på 0,2 så gjelder det også politifolk. Men å sammenligne de rusmidlene er tåpelig. De er begge rusmidler, men klassifiseres forskjellig i henhold til hva det norske folk har gitt norske politikere makt og mandat til å gjøre til lov. Dermed er det ihht. norsk lov å forskjellsbehandle rusmidler, både hva gjelder legalitet og straff. Paragrafen refererer dessuten til borgere, og ikke rusmidler når det snakkes om likhet.

Men over til topic; Dere som har blitt fratatt lappen, har dere fått prøvd saken deres i rettsystemet? Dvs. at dere har blitt fratatt lappen av en dommer, ikke av en politimyndighet.

Ellers anbefaler jeg alle spesielt interesserte å lese denne avhandlingen om emnet: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/161276/bachelor_Kjenes.pdf

Jeg så bare denne advokatfullmektige i Bergen som har en del av disse sakene mente at lovligheten ikke skulle ha noe å si. Kan ikke se hvorfor det skal være så tåpelig å sammenlikne cannabisbruk,og alkoholbruk i så måte. Om et rusmiddel er lovlig,eller ikke har ifølge denne advokatfullmektige ikke er relevant. Da er det ikke tåpelig å mene at rusmidler bør behandles likt. Du kan legge av deg den nedlatende tonen og å holde "historietimer". Jeg har ikke påstått man skal bruke grunnloven til dette. Jeg sier bare at kan man hevde at man er lite edruelig om man bruker cannabis tre ganger pr år,så er man like lite edruelig om man bruker alkohol tre ganger pr år.

- Etter loven skal det ikke spille noen rolle at cannabis er et ulovlig stoff. Det er edrueligheten som skal vurderes.

Er sitatet fra innlegget i BT jeg sikter til.

Share this post


Link to post
Snabel

Ikke meningen å være nedlatende. Historietimen kom ettersom det flere ganger har blitt påstått at §98 i grunnloven ble brutt fordi det ikke var likebehandling. Og hvis man skal forstå hva lovteksten innebærer så er det en forutsetning å vite hvorfor paragrafen kom til i fra starten. Derfor må man litt tilbake i tid for å forstå. Du snakker jo selv om likhet for loven ift. cannabis og alkohol, så du har egentlig snakket om grunnloven.

Og jeg er enig med advokaten, det er edrueligheten som skal vurderes. Det spiller ingen rolle om cannabis er lovlig eller ikke. Men det er ikke grunnlovstridig å forskjellsbehandle ulike rusmidler, og det er demokratisk avgjort at cannabis skal behandles anderledes enn alkohol. Men det betyr ikke at jeg er enig i politimesterens bruk av loven for å frata folk førerkortet.

Grunnen til at jeg reagerer såpass er at legaliseringsbevegelsens store hemsko har vært talsmenn som ikke tjener saken, enten ved å bekrefte stereotyper samfunnet har ang. cannabisbrukere eller ved å argumentere på svakt grunnlag. At vi nå har fått Arild Knutsen som talsmann er det beste som har skjedd saken vår. Han har troverdighet, er rolig men engasjert, og alltid saklig. Jeg synes "rabuleringer" om brudd på §98 i grunnloven ikke tjener vår sak. Det er nok av andre argumenter, paragrafer og rettigheter å bruke.

  • Like 1

Share this post


Link to post
onto

"


Men over til topic; Dere som har blitt fratatt lappen, har dere fått prøvd saken deres i rettsystemet? Dvs. at dere har blitt fratatt lappen av en dommer, ikke av en politimyndighet.

"

ville ikke ha med alt du sa så ser vel ikke ut men til topic

jeg har en rettskjennese som sier politiet ikke kan ta lappen min allikevel laget en hevn gjerrig hore jeg har truffet på byn dette vedtaket og ødela livet mitt, tross i at retten hadde sagt de ikke kunne ta lappen min utover den dato uten ny kjennelse og alle disse inkompetente idotene i politidirektoratet du kan klage til sier det er disse tilbakestående idiotene som bestemmer og norge er en politistat som bestemmer over retten i førekortsaker og til sivilombudsmannen unnlater de å sende dommen som sier de ikke kan ta lappen min uten ny kjennelse så hele rettssystemet er en spøk og en forestilling for å inbille folk det finnes et fungerende rettsapperat.

og politikerene innførte i 2012 straffe grenses for likere behandling av overtredelse med andre substanser enn alkohol, dette er ikke politiet fornøyd med og har dermed opprettet sitt eget straffe system de de er dommer jury og bøddel og det er jo helt utrolig man kan ta loven i egne hender ustraffet hvorfor gjør ikke alle det.

Edited by zub0

Share this post


Link to post
bødda

For å ta den lange, kjedelige forklaringen. Da Norge skulle vedta sin grunnlov i 1814 måtte vi se til utlandet for hvordan den skulle utformes. Den franske og amerikanske grunnloven ble brukt som utgangspunkt og franskmennene hadde revolusjonert i mot den forskjellen som var mellom folk, adel og kongehus. Kongefamilien fikk hodene avkappet, adelen sine privilegier strippet. Den nye vinen var "Liberté, égalité, fraternité, Frihet, brorskap og likhet for loven.

Norge hadde gjennom 400-års natten med Danmark fått utradert sin adel, og ville ikke i 1814 ha noen adel med privilegier basert på slekskap. Grunnlovsfedrene skrev i den første grunnloven (§23, endret senere) ingen personlige, eller blandede, arvelige forrettigheter «maa tilstaaes Nogen for Eftertiden". Men adelen besto ettersom loven bare forbød overføringer av titler (gjennom arv). Nye adelstitler kunne heller ikke lages (§108)

I 1821 vedtok Stortinget, mot Kongens ønske, en lov som endelig opphevet alle adelige titler og privilegier, med det forbehold at enkelte rettigheter først skulle falle bort når dalevende innehaver døde. Man var dermed sikret at man ikke hadde en samfunnsklasse som ut fra slektskap hadde forretter og privilegier i landet. Men det var først nå i 2014 teksten fikk ordlyden: Alle er like for loven. (§98)

Dette med adelen, samt menneskerettighetene som kom mye senere enn 1814, er grunnen til at vi har denne paragrafen i grunnloven. Uten å forstå hvorfor paragrafen er der vil man heller ikke forstå hva den innebærer. Å gå høyt ut med grunnloven i hånd, og slå i bordet til jurister, politifolk og politikere uten å forstå hva den innebærer tjener ikke legaliseringskampen. Hvis man skal komme noen vei må det argumenteres fornuftig.

Som tidligere nevnt; Denne loven skal sikre deg samme behandling i retten som en politiker, eller hvem som helst. Hvis jeg mister lappen av å røyke en joint tre ganger i året, så skal også en politimann miste lappen hvis han røyker en joint tre ganger i året. Hvis jeg skal miste lappen ved en promille på 0,2 så gjelder det også politifolk. Men å sammenligne de rusmidlene er tåpelig. De er begge rusmidler, men klassifiseres forskjellig i henhold til hva det norske folk har gitt norske politikere makt og mandat til å gjøre til lov. Dermed er det ihht. norsk lov å forskjellsbehandle rusmidler, både hva gjelder legalitet og straff. Paragrafen refererer dessuten til borgere, og ikke rusmidler når det snakkes om likhet.

Men over til topic; Dere som har blitt fratatt lappen, har dere fått prøvd saken deres i rettsystemet? Dvs. at dere har blitt fratatt lappen av en dommer, ikke av en politimyndighet.

Ellers anbefaler jeg alle spesielt interesserte å lese denne avhandlingen om emnet: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/161276/bachelor_Kjenes.pdf

All respekt for dine historiekunnskaper. Vi snakker derimot her om en ny lov i grunnloven. Det er iike slik at den gamle §98 hadde noe med det å gjøre som den nye. Den nye §98 er skapt for å tilpasse oss menneskeretighetskonvensjonen slik at vi ikke trenger å belaste menneskerettsdomstolen i Strassbourg unødvendig. Vi snakker altså om en ny lov. Denne loven har en ordlyd. Første del stemmer med din fotolkning. "Alle er like for loven". Dette betyr i klartekst at man skal dømmes likt enten man er høy eller lav. Usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling er derimot mer problematisk, og siden dette er en ny lov er dette enda ikke prøvd i noen domstol.

Fiendene våre vil nok prøve å tolke loven slik du gjør, men jeg kan ikke se annet enn at man må følge ordlyden, eller forandre den igjen. Hensikten med lovene må være klare, hvis man kan tolke dem slik man vil er vi ille ute. Usaklig og uforholdsmessig forskjellsbehandling omfatter å behandle bruk av et mildere rusmiddel strengere enn et som er farligere. Dette er aldri prøvd for en domstol, men bør prøves. Loven kom 06.05.2014.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×